Wersja polska Wersja angielska
1
Jesteś tutaj: Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego

 § 1

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin Sklepu, zwany dalej Regulaminem, skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego lexinvest.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”) przez LexInvest Kancelarię Adwokacką dr Magdalena Durlik-Olszewska, pod adresem: ul. Górnośląska 2/39, Warszawa wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Właściwego ds. Gospodarki, NIP: 609-002-26-74, REGON: 382265679 zwaną dalej jako „Sprzedawca”.
 3. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej: biuro@lexinvest.pl,  telefonicznie oraz za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
   

§ 2
Definicje

 1. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 2. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - osoba fizyczna, która zawiera ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego, który wynika w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LexInvest Kancelarię Adwokacką dr Magdalena Durlik-Olszewska, pod adresem: ul. Górnośląska 2/39, Warszawa wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Właściwego ds. Gospodarki, NIP: 609-002-26-74, REGON: 382265679.
 6. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.lexinvest.pl/sklep/.
 7. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 10. Konto - konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 11. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 12. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 14. Produkt - dostępny w sklepie produkt elektroniczny, m.in. wzór umowy, wzór dokumentu, pakiet analizy umowy deweloperskiej, ebook, checklista, webinar, kurs, szkolenie, konsultacja będące przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 15. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o zlecenia i umowę o dzieło.
 16. Najniższa cena z 30 dni – określenie wskazane przy produkcie oznaczające informację o najniższej cenie brutto wyrażonej w złotych polskich tego produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki ceny produktu albo w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki, jeśli dany produkt oferowany jest do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni.

 § 3
Kontakt ze Sklepem

 1.  Adres Sprzedawcy: LEXINVEST Kancelaria Adwokacka dr Magdalena Durlik-Olszewska ul. Górnośląska 2/39, 00-870 Warszawa.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@lexinvest.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy:  795846132.
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 36 1140 2004 0000 3902 7858 0558
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00 – 16.00.
   

§ 4

Informacje ogólne

 1.  Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Podczas Rejestracji jak i późniejszego korzystania ze Sklepu Internetowego Sprzedawcy, Klient zobowiązany jest podawać wymagane i prawdziwe dane oraz informacje oraz składać – o ile ma zastosowanie – oświadczenia zgodne z prawdą.

 
§ 5

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła wskazanych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
   

§ 6

Zasady składania Zamówienia

 1. Zamówienia są przyjmowane przez obsługę sklepu za pośrednictwem sklepu internetowego poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie sklepu.
 2. Zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3. W celu złożenia zamówienia należy wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”. Jeśli klient chce kupić więcej niż jeden produkt to klika w znaczek koszyk i kontynuuje zakupy.
 4. Warunkiem prawidłowej realizacji złożonego poprzez sklep internetowy zamówienia jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie niezbędnych danych do realizacji zamówienia, w tym wysyłki zamówionego towaru.
 5. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on informację mailową potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 6. Po dokonaniu płatności produkt elektroniczny oraz faktura VAT zostają wysłane na wskazany adres mailowy.
 7. Faktura VAT zostaje wysłana Klientowi niezwłocznie, najpóźniej pod koniec miesiąca rozliczeniowego.

§ 7
 Płatności

 1. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT wystawianą na osobę fizyczną lub prawną.
 2. Płatność za zamówiony towar odbywa się za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub przelewem na konto bankowe sklepu.
 3. W przypadku zamówienia płatnego przelewem na konto lub kartą opłatę należy wnieść w dniu dokonania zamówienia w całości. Po upływie tego terminu nieopłacone zamówienie zostaje anulowane.

§ 8

Wykonanie umowy sprzedaży

 

 1. Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą formularza zamówienia w sklepie internetowym zgodnie z §6 Regulaminu.
 2. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Przesyłka dostarczona jest do Klienta zgodnie z terminem podanym w sklepie internetowym przy każdym produkcie (jeżeli produkt nie ma podanego terminu wysyłki czas wysyłki jest określany na maksymalnie 4 dni robocze). Jest to orientacyjny czas wysyłki i dotyczy on zamówień z opcją płatności elektronicznych. Przy innych formach płatności, w tym płatności przelewem czy kartami kredytowymi do podanego czasu należy dodać czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (w zależności od banku i sposobu płatności może to być 1-2 dni robocze).

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

 
Z uwagi na charakter produktu (produkt cyfrowy/elektroniczny) Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeśli wyraził zgodę na dostarczenie treści cyfrowej przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. Konsument oraz przedsiębiorca na prawach konsumenta akceptując niniejszy Regulamin i składając Zamówienie na produkt cyfrowy wyraża zgodę na uzyskanie dostępu do produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży i jest świadomy, iż w ten
sposób traci prawo do odstąpienia od umowy.

§ 10

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są produkty cyfrowe.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi produkt cyfrowy zgodnie z umową.
 3. W przypadku wystąpienia niezgodności produktu cyfrowego z umową, klient może skorzystać z uprawnień wynikających z ustawy o prawach konsumenta.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
   

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl.
 2. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1.  Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1668), dalej UIH, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  2. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 UIH, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, a Sprzedawcą.
 3. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Należy podać przy tym adres
  poczty elektronicznej Sprzedawcy: biuro@lexinvest.pl

§ 12

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest LEXINVEST Kancelaria Adwokacka dr Magdalena Durlik-Olszewska, ul. Górnośląska 2/39, 00-870 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Właściwego ds. Gospodarki, NIP: 609-002-26- 74, REGON: 382265679.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy oraz archiwizacji przekazanych danych na podstawie art. 6 ust 1 ppkt b.) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz w celach marketingowych na podstawie wyrażonej zgody zgodnie z art. 6 ust 1 ppkt a.) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji i archiwizacji umowy a w pozostałych przypadkach do czasu wycofania zgody.
 5. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1.  W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 6. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Administrator przewiduje podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany oraz profilowanie Pani/Pana osoby w celu lepszego dopasowania jakości usług.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych osobowych uniemożliwi nam przyjęcie i realizację zamówienia.
 10. Szczegółowa klauzula informacyjna RODO jest zawarta w Polityce Prywatności.
 11. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem: e-mail: biuro@lexinvest.pl
   

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Język, w którym Klienci zawierają umowy poprzez Sklep internetowy to język polski.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 18 czerwca 2023 r.

Adres

ul. Wronia 45
00-444 Warszawa
Zadzwoń i zapytaj o nasze usługi w Warszawie

Telefon

Zadzwoń: 795-846-132

Email

biuro@lexinvest.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek:
9.00 - 17.00
Sobota - Niedziela:
nieczynne

Opinie

Polityka opinii
Zadzwoń: 795-846-132
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas: 795-846-132
Nie odbieramy? Musimy być zajęci. Zostaw niżej swój numer telefonu, a oddzwonimy tak szybko jak to możliwe.

Jesteś 13 osobą, która uzupełniła dziś ten formularz.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lexinvest doradztwo prawne Magdalena Durlik-Olszewska (ul. Wronia 45 lok. 175, 00-870 Warszawa) danych podanych w formularzu w celu odpowiedzi na zgłoszenie. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności

795-846-132

biuro@lexinvest.pl

ul. Wronia 45
00-444 Warszawa

SOCIAL MEDIA

NA SKRÓTY

OFERTA