Wersja polska Wersja angielska
MENU
Jesteś tutaj: Oferta Postępowania administracyjne

Postępowania administracyjne

Postępowania administracyjne

Prawo administracyjne ma za zadanie regulację stosunków prawnych powstających pomiędzy podmiotami, a organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego. To również normy prawne, które określają strukturę i zasady organizacji działania tychże organów oraz wykonywane przez nie czynności. Organy administracji mają z mocy prawa uprawnienia władcze w stosunku do drugiego podmiotu i mogą stosować środki przymusu, określone przepisami. Kancelaria oferuje pomoc w prowadzeniu postępowań w sprawach administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych.

Zawiłość i nieznajomość prawa, często powoduje konieczność skorzystania przez Państwo z usługi prawnika, by chronić swój interes i skuteczne dochodzić przysługujących praw.

Dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu prawnik wie, jakie czynności przedsięwziąć, aby przyśpieszyć postępowanie. Prowadzi postępowania w Państwa imieniu, odciążając od:

 • załatwiania formalności,
 • samodzielnego podejmowania decyzji (w zawiłych, niezrozumiałych kwestiach).

Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne dotyczą m.in.:

 • gospodarki nieruchomościami,
 • zagospodarowania przestrzennego,
 • prawa budowlanego,
 • wywłaszczeń i zwrotów (nieruchomości bądź odszkodowań za nie),
 • reformy rolnej.

Postępowania prawne. Na jaką pomoc mogą Państwo dokładnie liczyć?

Prowadząc w Państwa imieniu postępowania, na bieżąco informuje się o aktualnych postępach. Monitorowanie ich jest bardzo istotne. Treść korespondencji, pism – to wszystko zostaje udostępnione dla pełnej transparentności działań prawnika.

Kancelaria ponadto:

 • dokonuje wymaganych przez prawo zgłoszeń/zawiadomień,
 • sporządza: wnioski inicjujące postępowanie, odwołania, zażalenia, wnioski o ponowne rozpoznanie/stwierdzenie nieważności decyzji/wznowienie postępowania
 • przygotowuje skargi na decyzje/bezczynność/przewlekłość czy skargi kasacyjne,
 • doradza i przygotowuje porady i opinie prawne z zakresu prawa, procedury, postępowania,
 • pozyskuje niezbędne zaświadczenia.

Zasady, na których opiera się postępowanie administracyjne dzielą się na naczelne (wywodzące się z Konstytucji RP) oraz ogólne (mające swoje źródło w kodeksie postępowania administracyjnego i ordynacji podatkowej).

Każdy z Państwa ma prawo:

 • do procesu (by bronić swego interesu),
 • do sądu (działania administracji podlegają kontroli),
 • do sprawiedliwego, jawnego i szybkiego procesu,
 • do obrony swoich dóbr,
 • do dwuistancyjności (każde postępowanie może być dwukrotnie rozpatrzone),

Organy administracji obowiązują zasady:

 • praworządności (cała działa na tej samej podstawie prawnej),
 • proporcjonalności (nie powinna przesadnie ingerować w życie jednostki),
 • równości jednostek wobec prawa.

Prowadzanie postępowań przetargowych

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w wyborze firm wykonawczych (np. do robót budowlanych), Kancelaria Lexinvest będzie idealnym wsparciem. Rzetelnym, bezstronnym, fachowym.

Przygotuje przetargi służące najlepszemu wyborowi wykonawców robót. Prawnik Kancelarii odpowie za całość procedury przetargowej, w szczególności:

 • ustali harmonogram przebiegu,
 • warunki przystąpienia,
 • stworzy listę oferentów i formularz przetargowy,
 • pozyska listy referencyjne,
 • zbierze przesłane oferty i pomoże w ich analizie,
 • może brać udział w negocjacji inwestora z potencjalnymi wykonawcami,
 • zweryfikuje zapisy umowy pomiędzy inwestorem a wykonawcą,
 • przygotuje końcowy protokół procedury.

Jak widzicie Państwo, pomoc Kancelarii jest wieloetapowa i dotyczy całości procesu. Dlatego warto z niej skorzystać.